Konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos

Date:

Friday, January 10, 2020 - 09:29

 

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu - Prečišćeni tekst, broj: IUS-UO-08-13/19, Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S

za prijem zaposlenika u radni odnos

Raspisuje se konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos sa punim radnim vremenom na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, za sljedeća radna mjesta:

IT Tehničar..............................................................................................................1 izvršilac

Pomoćnik rukovodioca Studentske službe...............................................................1 izvršilac

Čuvar.......................................................................................................................1 izvršilac

Pozicija 1. IT Tehničar

OPĆI USLOVI I KVALIFIKACIJE:

Diploma srednje škole, poželjno iz tehničkih nauka;

Poželjno iskustvo u radu sa računarskim mrežama i drugim računarskim tehnologijama;

Iskustvo u održavanju hardvera i softvera i rješavanju problema;

Aktivno poznavanje engleskog jezika je neophodno;

Poznavanje drugih stranih jezika je poželjno;

Najmanje godinu dana iskustva na istim ili sličnim poslovima.

KRATAK OPIS RADNOG MJESTA:

Help Desk podrška za osoblje, studente i goste;

Instalira, konfiguriše, ažurira i održava klijent računare;

Održava i rješava softverske i hardverske probleme na klijentskim računarima;

Održava LAN i WiFi mrežnu infrastrukturu te pruža tehničku podršku na kampusu Univerziteta;

Pruža tehničku podršku postojećoj opremi za prezentaciju;

Pruža tehničku podršku sistemu za kopiranje/štampanje;

Pruža tehničku podršku audio-video sistemu kao i sistemu za simultano prevođenje;

Vrši kabliranje, testiranje i otklanjanje kvarova (LAN mreža, telefon/fax, električno napajanje);

Instalira, konfiguriše i ažurira softver i hardver klijent računara;

Primjenjuje standardne procedure testiranja, instalacije i ažuriranja hardvera i softvera klijent računara i i priprema redovne izvještaje;

Učestvuje u otklanjanju kvarova u hitnim slučajevima;

Sarađuje sa drugim zaposlenima i obavlja druge poslove u skladu sa planovima rada i zadacima koje traži rukovodilac Univerzitetskog računarskog centra;

Poslodavac može zahtijevati od zaposlenog da obavlja i druge srodne dužnosti, kao što su učešće u odborima, prevođenje, sastanci, konferencije i sl.

Za svoj rad radnik je odgovoran rukovodiocu Univerzitetskog računarskog centra.

Pozicija 2. Pomoćnik rukovodioca Studentske službe

OPĆI USLOVI I KVALIFIKACIJE:

Univerzitetska diploma;

Računarske vještine su neophodne;

Aktivno poznavanje engleskog jezika je neophodno;

Poznavanje drugih stranih jezika je poželjno;

Najmanje godinu dana radnog iskustva.

KRATAK OPIS RADNOG MJESTA:

Izvršava zadatke u postupku upisa i regulisanja statusa studenta i ovjeri semestara, dodiplomskih i postdiplomskih studija;

Vodi brigu o izdavanju dokumenata iz ličnih dosijea studenata;

Pruža informacije o upisu i uslovima studiranja svim zainteresovanim stranama;

Vrši direktnu i indirektnu komunikaciju sa studentima u vezi sa relevantnim pitanjima;

Priprema i izdaje razne potvrde, uvjerenja i druga dokumenta iz evidencije Studentske službe;

Aktivno sudjeluje u procesima priznavanja stranih diploma;

Sudjeluje u pripremi izvještaja vezanih za studente;

Sačinjava studentske dosijee;

Vodi evidencije i arhivira obrasce za prijavu predmeta i izvještaje o ocjenama;

Pomaže u obradi zahtjeva za priznavanje predmeta za studente koji prelaze sa drugih univerziteta;

Obrađuje i prosljeđuje zahtjeve studenata u dalju proceduru (priznavanje predmeta, izdavanje studentskih kartica, duplikati diploma, itd.);

Učestvuje u pripremama za ceremoniju dodjele diploma;

Objavljuje različite najave na oglasnim tablama;

Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Studentske službe, na zahtjev rukovodioca;

Obavlja i druge poslove na zahtjev Generalnog sekretara i Prorektora za akademska i studentska pitanja;

Odgovoran za pripremu studentskih diploma i dodataka diplomi;

Pomaže u nadzoru i održavanju Studentskog informacionog sistema;

Po potrebi obavlja druge slične zadatke kao što je učešće u raznim komisijama, konferencijama, prevođenju dokumenata, sastanaka itd.

Za svoj rad radnik je odgovoran rukovodiocu Studentske službe.

Pozicija 3. Čuvar

OPĆI USLOVI I KVALIFIKACIJE:

Srednja ili odgovarajuća stručna škola;

Poželjno poznavanje engleskog i turskog jezika;

Najmanje godinu dana iskustva u struci.

KRATAK OPIS RADNOG MJESTA:

Vrši kontrolu ulazaka u zgrade kampusa, kao i unošenje i iznošenje inventara i drugih materijala iz zgrada kampusa;

Prima upite i pruža informacije osobama koje ulaze u kampus;

Čuva i pohranjuje ključeve određenih prostorija;

Vodi evidenciju o zaposlenima koji dolaze i napuštaju službene prostorije van radnog vremena;

Redovno vodi dnevnik smjena i unosi zabilješke o uočenim nedostacima ili oštećenjima tokom dužnosti i o tome obavještava Rukovodioca Tehničke službe;

Ako se pojavi potreba, obavještava nadležne osobe o specifičnim pitanjima;

Obilazi službene prostorije noću, provjerava ulaze u prostorije i krug kampusa;

Vodi računa o tome da se red i disciplina održavaju u zgradama kampusa;

Direktno je odgovoran za obezbjeđenje prostorija i zaposlenika u Rektoratu, na zahtjev Generalnog sekretara;

Kontroliše pristup prostorijama na zahtev Generalnog sekretara;

Ne dozvoljava uklanjanje bilo kakve opreme ili inventara iz zgrada ili kruga kampusa, osim ako osoba koja to obavlja nema pismeno odobrenje za takve radnje;

Ne dozvoljava unos oružja ili predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda;

U slučaju tuče ili agresivnog ponašanja pojedinca, odgovoran je da spriječi takvu osobu /osobe da nastave takve radnje;

Obavlja druge poslove na zahtjev rukovodioca Tehničke službe.

Za svoj rad radnik je odgovoran Rukovodiocu Tehničke službe.

Prijava

U prijavi na konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente (na engleskom jeziku):

Biografiju (CV);

Motivacijsko pismo.

Izbor kandidata vrši Komisija imenovana od strane Rektora Univerziteta. Samo kandidati koju budu izabrani u uži krug bit će pozvani radi intervjua. Na intervjuu Komisija može zatražiti na uvid diplomu i dokaz o radnom iskustvu.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana, sa probnim radom od šest mjeseci.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom i naznakom “KONKURS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA – POZICIJA (ovdje naznačiti naziv pozicije za koju se kandidat prijavljuje)” dostaviti lično (svakim radnim danom od 08:30 do 17:00 sati) ili poštom na adresu:

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 15

71 210 Ilidža

Konkurs ostaje otvoren do 17.01.2020. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe