Skip to main content

Česta pitanja

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Česta pitanja

IUS je osnovala Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo u cilju unapređenja standarda visokoškolskog obrazovanja u BiH.

Osnivač privatnog univerziteta je fizičko ili pravno lice koje djeluje po principu poslovne firme sa ciljem stjecanja profita. Fondacijski univerzitet je neprofitna organizacija koja je potpomognuta donacijama.

Cijenu školarine možete provjeriti ovdje.

Na osnovu otvorenih poziva (konkursa) za studentsku razmjenu koje objavljuje Ured za međunarodnu saradnju IUS-a, a prema podacima o broju dostupnih grantova na partnerskim univerzitetima, studenti koji ispunjavaju uvjete konkursa se mogu prijaviti. Na osnovu kriterija utvrđenih u Pravilniku o učešću u programima studentske razmjene, najbolje rangirani studenti će biti odabrani. 

Student je dužan prije odlaska izmiriti svoju školarinu na IUS-u za semestar u kojem će biti na razmjeni. Tokom boravka na partnerskom univerzitetu putem Erasmus+ programa razmjene, studenti će dobivati grant (finansijsku podršku) u okvirnom iznosu od 800-850 eura mjesečno kao i 275 eura (jednokratno) za putne troškove. Studenti će od navedenog iznosa sami snositi troškove smještaja, hrane, putnog/zdravstvenog osiguranja, vize, puta i džeparca. Grant koji dodjeljuje partnerski univerzitet se obično isplaćuje studentu nakon dolaska na partnerski univerzitet (nekada i mjesec dana kasnije) tako da je neophodno da student posjeduje dovoljnu količinu novca za navedene troškove pri dolasku na razmjenu.

Studenti imaju pravo da zalede svoj studij u trajanju od maksimalno jedne akademske godine uz predočenje validnog razloga za takvo djelovanje.

IUS diploma je priznata u Evropi, međutim kao i svi koji završe studij u stranoj državi, potrebno je proći proces nostrifikacije diplome.

Ne, ne znači. Akreditacija i nostrifikacija su dva različita aspekta priznavanja diplome. Akreditacija se više odnosi na osiguranje kvaliteta tj. da je obrazovanje koje se realizuje na datoj instituciji/programu istog nivoa kvalitete kao i u ostalim institucijama koje relevantno tijelo akredituje. Više informacija o priznavanju diploma možete dobiti ovdje.

Dodiplomski studij na IUS-u traje 4 godine (240 ECTS bodova).

Da, možete. Tokom prve godine studija, brucoši mogu promijeniti i fakultet i studijski program. U drugoj godini studija moguće je promijeniti samo studijski program unutar istog fakulteta. Moguće je i naknadno vršiti promjene, u zavisnosti od studijskog programa, ali će to vjerovatno utjecati na dužinu trajanja vašeg studija.

Sva nastava i komunikacija se odvija na engleskom jeziku.

Kandidati koji apliciraju za upis obavezni su dokazati poznavanje engleskog jezika na jedan od sljedećih načina:

a. potvrda o ostvarenom odgovarajućem broju bodova na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:

 • IBT putem interneta TOEFL minimalno 70 bodova -IELTS - (Academic) minimalno 6.0, položen samo u British Council centru; TOEFL/IELTS rezultati stečeni u bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.

b. diploma o završenoj srednjoj školi, dodiplomskom ili postdiplomskom studiju realizovanom na engleskom jeziku i stečena u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;

c. dokaz o ostvarenih 60 ECTS studijskih bodova na univerzitetu na kojem je engleski jezik službeni jezik

d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola: AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education; IB diploma: International Baccalaureate;

e. dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata. 

Kandidati koji ne prilože niti jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika obavezno polažu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje početkom svake studijske godine. Više informacija možete dobiti ovdje.

Da, možete se pripremati bilo gdje, ali ispit morate položiti na IUS-u.

Program se sastoji od 4 nivoa, a svaki nivo traje 8 sedmica. Cijena jednog nivoa iznosi 1250 KM.

Certifikat je validan interni dokaz o poznavanju engleskog jezika sve vrijeme studija. Certifikat se može koristiti i izvan IUS-a kao dokaz o poznavanju jezika dvije godine od datuma izdavanja.

Više informacija o dvojnim diplomama pronađite ovdje.

Maksimalno trajanje dodiplomskog studija je 8 godina/16 semestara.

Samo u slučaju da student ne položi minimalno 50% predmeta u jednoj akademskoj godini, izriču mu se mjere upozorenja o mogućnosti isključenja sa univerziteta, te se o istom obavještavaju roditelji.

Registracija predmeta se vrši putem Studentskog informacionog sistema uz pomoć i savjetovanje akademskih savjetnika i Studentske službe. Potrebno je da budete registrovani na Studentski informacioni sistem i da imate IUS studentsku email adresu.

U konsultaciji sa akademskim savjetnikom koji se dodjeljuje svakom studentu, student će birati svoje izborne predmete. Student je dužan da bude upoznat sa nastavnim planom svoga programa i rasporedom obaveznih i izbornih predmeta.

 • Dvije zgrade površine 24.000 m2 u kojima su smješteni fakulteti i administracija
 • Ambulanta na kampusu otvorena i na usluzi svakim radnim danom od 08:00-16:00
 • Zatvoreni sistem nadzora i kontrole 24/7
 • Fizičko obezbjeđenje kampusa 24/7
 • Sistem ulaska na kampus isključivo sa akreditacijom/karticom
 • Istraživačko-razvojni centar koji se prostire na 1500m2 i sastoji se od laboratorija za bioinžinjering, genetiku, hemiju, fiziku, mehatroniku i elektroniku
 • Telekomunikacijske laboratorije
 • Kompjuterske laboratorije
 • Arhitektonske laboratorije sa tri CNC mašine
 • Opremljen studio za vizualnu umjetnost (produciranje filmova i živo emitovanje)
 • Laboratorija za ekonomske nauke
 • Biblioteka (stručna i referentna literatura, časopisi i online baze podataka)
 • Sportsko-rekreativni tereni (sportska dvorana, fitnes sala, vanjski tereni za košarku, nogomet i rekreaciju)
 • Amfiteatri
 • Wi-Fi internet
 • Kafići, kafeterije i restoran
 • Vrtić za djecu (od 0-6 godina)
 • Umjetnička galerija
 • IUS Life – Centar za cjeloživotno učenje
 • Centar za psihološko savjetovanje
 • Centar za balkanske studije
 • Centar za poduzetništvo i upravljanje

Obično ne, jer profesori pripreme materijal koji će se koristiti u nastavi i podijele ga sa studentima. Međutim, za neke studijske programe potrebno je obezbijediti određeni radni materijal koji se koristi pri izvođenju nastave (npr. materijal za crtanje za arhitekturu i sl.).

IUS biblioteka je uvezana sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine kao i sa nekoliko online baza akademskih izvora. Više informacija možete dobiti ovdje.

IUS organizuje mnoge događaje u saradnji sa studijskim programima, fakultetima, studentskim klubovima, udruženjima i lokalnom zajednicom. Studenti su blagovremeno obaviješteni o događajima preko društvenih mreža, studentskog email-a ili službene stranice IUS-a. 

IUS kampus ima i ženske i muške studentske domove. Za više informacija o muškom studentskom domu posjetiti: ovdje a za ženski studentski dom: ovdje.