Skip to main content

IUS dobio prestižni Jean Monnet grant

Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu u skladu sa ovlastima Evropske komisije, Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) je dodijelila prestižni grant Aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja.

Nazvan po Jean Monnetu (1888–1979), francuskom diplomati, državnom službeniku i jednom od ključnih arhitekata procesa evropskih integracija, Aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja podržava obrazovanje i istraživanje širom svijeta u oblasti studija Evropske unije (EU). Aktivnosti Jean Monnet nastoje funkcionisati kao vektor javne diplomatije među zemljama i pomoći budući angažman i dijalog između ljudi. Promoviše vrijednosti Evropske unije – ono što Evropska unija predstavlja i namjerava ostvariti u globalnom svijetu.

Od ranih 2000-ih, energetska sigurnost je stekla veliku pažnju u političkom programu EU. Pouzdane i dostupne energetske zalihe su ključne za evropsku ekonomiju. Ipak, većina evropskih zemalja nema dovoljno domaćih energetskih izvora koji bi pokrili njihove potrebe. Ovisnost o uvozu energije je vjerovatno glavna vanjska evropska slaba tačka, što slabi njenu poziciju u svijetu.

Projekat Aktivnosti Jean Monnet „Evropska energetska sigurnost“ će na IUS-u implementirati predani tim Odsjeka za međunarodne odnose i javnu upravu na čelu sa koordinatorom projekta, docentom dr. Aliaksandr Novikauom, čiji je program istraživanja eksplicitno usmjeren na energetsku sigurnost, politiku zaštite okoliša i održivi razvoj.

Jean Monnet modul „Evropska energetska sigurnost“ ima za cilj unaprijedili znanje studenata i potaći svijest, povjerenje i prihvatanje evropske politike energetske sigurnosti, te time ojačati energetsku sigurnost u Bosni i Hercegovini i EU. Projekat će educirati studente, nevladine organizacije, političare, medije i javnost o energetskom sistemu Evropske unije, izazovima energetske sigurnosti, strategijama i politikama, kao što su Energetski plan EU do 2050. i Evropski zeleni plan. Također će između univerziteta u BiH i EU potaći dijalog o pitanjima energije u obrazovanju, istraživanju i politici, nevladinim organizacijama i državnim organizacijama. Aktivnosti projekta će obuhvatati osmišljavanje i implementaciju jednosemestralnih predmeta na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu na engleskom jeziku o evropskoj energetskoj sigurnosti na sva tri studijska ciklusa – dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom studiju. Pored toga, teme o evropskoj energetskoj sigurnosti će se uvrstiti u postojeće silabuse na studijskim programima Međunarodni odnosi i Političke nauke. To će donijeti inovativan kurikulum i veći kapacitet za istraživanje predmeta o Evropskoj uniji, posebno kada su u pitanju održivost i energija. Projekat će također sadržavati i javna predavanja i seminare koji će okupiti domaće i međunarodne stručnjake iz energetske sigurnosti, predstavnike nevladinih organizacija, državne službenike, medije, javnost i studente. Učesnići će razgovarati o pitanjima energetske sigurnosti u Evropskoj uniji, te kako primijeniti pravila unutrašnjeg energetskog tržišta EU na zemlje Zapadnog Balkana.

Projekat počinje u decembru 2022. godine i trajat će tri godine.

Share